Bilimsel etik ve intihal türk kütüphaneciliği

paylaşılması ve öğrencilerine ve kamuoyuna aktarma … faaliyetlerinin her aşamasında etik tutum ve davranış kurallarına uymayı içerir ó (Yükseköğretim …. 2014). Osman İnci, Bilimsel Yayın Etiği, Türk Kütüphaneciliği 29, 2 (2015), 282-295

13 Nisan 07:51 Elif Gündoğdu Artuklular'ın Soyu ve Artuk Bey'in Siyasi Faaliyetleri adlı eseri düzenledi. 12 Nisan 19:20 Sedanur Yılmaz Memlük Sistemi ve Memlük Devleti'nin Kuruluşu adlı eseri beğendi.

İntihal Nedir? - Makaleler

Web sayfası kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği NÖ Uçak, T Çakmak Türk kütüphaneciliği 23 (2), 278-298 , 2009 Submission » DergiPark Oct 08, 2013 · The purpose of this study is to determine postgraduate students’ views about the ethical rules applied to scientific researches. Data were taken from three postgraduate students having master degree in Adiyaman University using qualitative research methods. Data were collected by using semi-structured interviews and document analysis methods. (PDF) Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Scientific Research ... Bilimsel araştırma; sorun bilinci oluşan konularda geliştirilen varsayımları test etmek ve sorunlara güvenilir çözüm yolları bulmak için sistemli ve planlı bir şekilde verilerin (PDF) Bilim Etiğine Aykırı Davranışlar Ve Yaptırımlar ... Bilim Etiğine Aykırı Davranışlar Ve Yaptırımlar: Sosyal Ve Beşeri Bilimler Için Bir Çerçeve Önerisi (Ethical Violations and Sanctions in Scientific Publications: A Framework Proposal

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Bilimsel etik ve intihal (Scientific ethics and plagiarism), Türk Kütüphaneciliği, 22(2), 187-204. 32) Uluç, Ö.(2012). Bilimsel araştırmalarda etik. Toplum Bilimleri Dergisi, 6(12), 129- 142. 33) Ünal, Toprak & Başpınar, (2012). Bilim etiğine aykırı davranışlar ve yaptırımlar: sosyal ve beşeri bilimler için bir çerçeve Course: BBY 252 Araştırma Yöntemleri Alzheimer hastalığı ve saat çizme testi: B. Cangöz ve arkadaşları, Saat çizme testinin 50 yaş ve üzeri Türk yetişkin ve yaşlı örneklemi üzerindeki norm belirleme ve geçerlik güvenirlik çalışmaları. Turkish Journal of Geriatrics, 9(3), 136-142, 2006. sanatta intihal - ekşi sözlük 1. bilimsel korsanlık (piracy): başka araştırmalardaki verilerin araştırmacının izni olmadan alınması. bilimsel etik ve intihal / scientific ethics and plagiarism 191 2. intihal (plagiarism): başkalarının fikir, yazı ve çalışmalarını çalarak, aldığı kişilere gereken şekilde atıf yapmadan kendisinin gibi göstermek. 3.

Dersin Adı BİLİMSEL ETİK (SEÇMELİ) Dönemi Submission » DergiPark Oct 26, 2017 · Akademik dünyanın üyesi olan akademisyenlerin en temel görevi bilimin ilerlemesi, gelişmesi ve bir sonraki çalışmalara yol göstermesi için bilimsel bilgi üretmektir. Akademik camiada üretilen bilginin niteliğine ilişkin bir değerlendirme yapılırken dikkate alınan temel ölçütlerden biri de bilginin üretimi sürecinde etik kurallara uyulup uyulmadığıdır. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE … ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı, bu yönerge kapsamına giren her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kurallarını ve ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Ek tablo, şekil, grafik ve ekonometrik paket program çıktıları burada yer almalıdır. C. PROJE HAZIRLAMAK VE AKADEMİK YAZIM KURALLARI İÇİN ÖNERİLEN KAYNAKLAR Day,R. A (2000), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır (G. A. Altay, Çev.), TÜBİTAK: Ankara (Orijinal çalışma basım tarihi, 1994).

UÇAK, Nazan Özenç ve BİRİNCİ, Hatice Gülşen (2008), "Bilimsel Etik ve İntihal", Türk Kütüphaneciliği, 22(2), 187-204. Akademik Teşvik Ödeneğinin Bilimsel Faaliyetlere Etkisi

Etik ihlallerinin artmasını önlemek için bu alışkanlıkların eğitimin ilk yıllarında kazandırılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle Enstitümüz bünyesinde açılan “Etik, Araştırma Metodolojisi, Proje ve Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri” gibi dersler vasıtasıyla bu sorunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bilimsel Etik ve İntihal - Hacettepe Üniversitesi 13 Nisan 07:51 Elif Gündoğdu Artuklular'ın Soyu ve Artuk Bey'in Siyasi Faaliyetleri adlı eseri düzenledi. 12 Nisan 19:20 Sedanur Yılmaz Memlük Sistemi ve Memlük Devleti'nin Kuruluşu adlı eseri beğendi. İNTİHAL,BİLİMSEL AŞIRMA,UYDURMA,ÇARPITMA,.. Meslek kuruluşları – bu yazı konusu için Türk Tabipler Birliği- etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde davranmaya çalışsa da siyasi ortamın değersizleştirmesi ve yaptırım güçlerinin kısıtlı olması sayesinde bu kötü gidişi ancak eleştirerek seyretmek zorunda kalmaktadır." CEM BAYKAL>>> *


Bilimsel etik ve intihal | Özenç Uçak | Türk Kütüphaneciliği

2 Ara 2017 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün 31.10.2017 Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. Hakem. Eurasian Journal of Forest Science. Hakem. International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences. Hakem. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Hakem Yazar Okur. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi.

Leave a Reply